Cơ cấu tổ chức

In

Chọn vào từng mục để xem chi tiết

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Đặng Ngọc Lam - Hiệu trưởng

2. Trần Thị Mỹ Trinh - Phó hiệu trưởng

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Trần Thị Mỹ Trinh

2. Nguyễn Thị Mỵ

3. Hoàng Hồng Hạnh

4. Nguyễn Khoa Anh

5. Nguyễn Kiều Hưng

III. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Nguyễn Quang Tuấn

2. Bùi Đình Dũng

3. Trần Thị Hải Thúy

IV. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Phan Minh Dũng - Tổ Ngữ Văn

2. Nguyễn Thị Nguyên Phương - Tổ Hóa Sinh

3. Bùi Thị Uyên Sao - Tổ Toán Lý

4. Nguyễn Kiều Hưng - Tổ Thể dục- Nhạc họa

5. Nguyễn Thị Như Nguyệt - Tổ văn Phòng

6. Dương Thị Trang - Tổ Sử Địa

7. Đặng Hữu Hiếu - Tổ Ngoại Ngữ

V. TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ

1. Hoàng Hồng Hạnh

VI. THANH TRA NHÂN DÂN

1. Nguyễn Khoa Anh

2. Dương Thị Trang

3. Nguyễn Thị Nguyên Phương

VII. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

1. Bùi Đình Dũng