Skip to content

Nguyễn Xuân Thành

Nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục hàng đầu, ông đã có đóng góp lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam thông qua công tác nghiên cứu và đào tạo giáo viên tại Lethanhton

【만화요일】 슬램덩크 작가

이노우에 다케히코 그림은 일본의 유명한 화가인 이노우에 다케히코의 작품을 가리키는 용어입니다. 그는 근대 일본 회화의 선구주 중 한 명으로 손꼽히는 화가로, 그의 작품은 고즈넉하고 수려한… Read More »

K계열 전차정비병의 모든것

장갑차부대정비: 전문가들의 비밀 기술Revealing The Secret Techniques Of Armored Vehicle Maintenance Experts

장갑차부대정비란 무엇인가? 장갑차부대정비는 군사 차량의 유지 보수 및 수리를 담당하는 부대입니다. 장갑차는 전투 차량으로서 중요한 임무를 수행하기 때문에 정밀한 정비와 관리가 필수적입니다. 장갑차부대정비는 이러한 임무를… Read More »장갑차부대정비: 전문가들의 비밀 기술Revealing The Secret Techniques Of Armored Vehicle Maintenance Experts

[민법 이론강의 56강] 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 | [2024년 35회 공인중개사 시험 대비]

집합 건물 의 소유 및 관리 에 관한 법률: 알아두어야 할 중요 사항들

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률은 한국의 부동산 및 건물 소유자들을 보호하고 규제하기 위한 법률입니다. 이 법률은 집합건물의 소유자들이 건물을 적절히 관리하고 유지하기 위한 규정을… Read More »집합 건물 의 소유 및 관리 에 관한 법률: 알아두어야 할 중요 사항들