Skip to content

Nguyễn Xuân Thành

Nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục hàng đầu, ông đã có đóng góp lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam thông qua công tác nghiên cứu và đào tạo giáo viên tại Lethanhton

일식 계란말이 요리 타마고야끼  누구나 쉽게 따라 만드는 법 (how to make tamagoyaki - rolled omelet)

타마 고 야끼: 맛있는 일본 요리 방법 및 레시피 [Tamago Yaki: Delicious Japanese Cooking Methods And Recipes]

타마고야끼는 일본의 대표적인 간식 중 하나로 많은 이들에게 사랑받고 있는 요리입니다. 이 음식은 교꾸 또는 노리 사슬림과 같이 쇼고잠 음식으로 많이 알려져 있습니다. 타마고야끼는 부드럽고… Read More »타마 고 야끼: 맛있는 일본 요리 방법 및 레시피

[Tamago Yaki: Delicious Japanese Cooking Methods And Recipes]

2강. 스프링 프레임워크 개발 환경 구축 및 예제 실행

스프링 프레임워크 예제: 초보자를 위한 자세한 안내

스프링 프레임워크 예제 스프링 프레임워크(Spring Framework)는 자바 플랫폼을 위한 오픈 소스 애플리케이션 프레임워크로, 엔터프라이즈급 애플리케이션을 개발하기 위한 전략을 제공합니다. 스프링은 모듈화와 느슨한 결합을 강조하며, 이는… Read More »스프링 프레임워크 예제: 초보자를 위한 자세한 안내