Skip to content

Nguyễn Xuân Thành

Nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục hàng đầu, ông đã có đóng góp lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam thông qua công tác nghiên cứu và đào tạo giáo viên tại Lethanhton

vlog living alone diaries ♡ Animate 애니메이트 홍대점, eating, cafe ensemble stars, photo booth in hongdae

애니메이트코리아: 한국에서 애니메이션을 사랑하는 이유

한국의 애니메이션 팬들에게는 익숙한 브랜드인 애니메이트코리아에 대해 알아볼까요? 애니메이트는 일본을 대표하는 애니메이션 굿즈 및 캐릭터 상품 전문 매장으로, 많은 팬들에게는 애니메이션을 사랑하는 마음을 표현할 수… Read More »애니메이트코리아: 한국에서 애니메이션을 사랑하는 이유