Skip to content

Thổng báo kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020-2021

Thông báo về việc kiểm tra cuối kì II năm học 2020 – 2021 và lịch kiểm tra cuối kì:

✅ Kiểm tra trực tuyến với MSTeams và Microsoft Form

✅ Kiểm tra bằng hình thức trực tuyến từ ngày 19/5 đến 22/5/2021, học sinh nào không tham gia kiểm tra trực tuyến được sẽ tham gia kiểm tra trực tiếp thời gian sau (chưa có lịch cụ thể)

Chi tiết được ghi rõ trong các văn bản đính kèm.

– Thông báo. Xem tại đây

– Lịch kiểm tra cuối học kì 2. Xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *